Dzienny Dom "Senior +" w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Załatwianie spraw, skargi, wni..
MENU
Załatwianie spraw, skargi, wnioski

Załatwianie spraw, skargi, wnioski

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),

  • ZARZĄDZENIE Kierownika w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

W sprawie skarg i wniosków interesantów przyjmują:

  • Kierownik Dziennego Domu ,,Senior +” w Gryfinie przyjmuje interesantów w każdą środę od godz. 9.00-10.00. W przypadku, gdy środa wypada w dzień wolny od pracy, interesanci przyjmowani będą w dniu następnym w godz. 9.00-10.00.

  • Pracownicy administracyjni codziennie w godzinach pracy.

  • Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1500-1700. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu w godzinach 1500-1600.

  • Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. 1500-1600. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pokój nr 26. W przypadku, gdy dzień przyjęć mieszkańców jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.


 
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie